Strokeinfó Alapítvány

Adatvédelmi tájékoztató önkéntesek részére – Strokeinfó alapítvány

 

Adatvédelmi tájékoztató önkéntesek részére

1. Adatkezelés célja

Az Ön, mint önkéntes („Önkéntes”) esetében az Alapítvány, mint fogadó szervezet által folytatott adatkezelés célja minden adatkezelési folyamat esetében az önkéntesi jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése, valamint annak teljesítése. Az egyes adatkezelési folyamatokkal érintett személyes adatok és azok célok szerinti felsorolása, csoportosítása az alábbi 3. pontban található táblázatban kerül meghatározásra.

2. Adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatait az Alapítvány a következő jogalapokkal kezeli, illetve kezelheti:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) a) pont],
 • az adatkezelés az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) c) pont].  E szerinti adatkezelések esetében a konkrét jogszabályi rendelkezés az alábbi 3. pontban található táblázatban pontosan meghatározásra kerül.

3. Kezelt személyes adatok köre, a cél és a jogalap hozzárendelésével

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
Családi és utónév, lakótelepülés, nyelvtudás, szakmai végzettség, elvégzett önkéntes tevékenységek

 

Önkéntesi nyilvántartás vezetése A GDPR 6. cikk (1) c) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Köt. 14. § (1) bekezdésének megfelelően
Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím) Az önkéntesi jogviszonnyal kapcsolatos napi kapcsolattartás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Önkéntes hozzájárulása
Képmás (fénykép, videó) Az Alapítvány közösségi média felületein történő közzététel az Alapítvány tevékenységének népszerűsítése érdekében A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Önkéntes hozzájárulása
Név, beosztás, kiküldetés címe, utazás időpontja, adóazonosító jel, lakcím, születési hely és idő, bankszámlaszám, aláírás Útiköltség-elszámolás A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Önkéntes hozzájárulása

 

4. Adattárolási határidők

 • Az önkéntesi jogviszony fennállása alattAz Alapítvány az Önkéntes személyes adatait a célhoz kötöttség (GDPR 5. cikk (1) b)), valamint a korlátozott tárolhatóság (GDPR 5. cikk (1) e)) elveinek megfelelően kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, a cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig kezeli; hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az önkéntesi szerződés megszűnéséig.
 • Az önkéntesi jogviszony megszűnését követőenAz önkéntesi jogviszony megszűnését követően az Önkéntessel kapcsolatos iratokat, adatokat az Alapítvány kizárólag addig kezelheti, amíg az adott irat megőrzését jogszabályi kötelezettség írja elő számára. E körben az Alapítvány:
  • a Köt. 6. § (6) bekezdése alapján az írásba foglalt önkéntes szerződést annak megszűnésétől számított 5 évig köteles megőrizni; írásba nem foglalt önkéntesi szerződés esetében az Alapítvány az önkéntesi nyilvántartást a Köt. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig köteles megőrizni;
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.”) 169. §-a alapján az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot vagy más, a Számv. tv. követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni;
  • azon iratok megőrzése, amelyek a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pontja szerint maradandó értékű iratnak minősülnek, az Alapítvány kötelezettsége az önkéntesi jogviszony megszűnése után is.

5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Alapítványunk nem hajt végre ilyen jellegű művelteket személyes adatai kezelése során.

6. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Alapítványunk személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

7. Az Ön, mint érintett jogai

Ön, mint érintett bármikor kérhet részletes tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, illetve hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, valamint a GDPR-ben meghatározott esetekben kérheti azok törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. Jogosult továbbá panaszt tenni bármely felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy ítéli meg, hogy Alapítványunk megsérti a GDPR rendelkezéseit az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése során. Egyes jogait az alábbiak szerint gyakorolhatja:

 

 1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ideértve különösen az adatfeldolgozókat és a harmadik országbeli címzetteket);
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk,
 • a harmadik országba történő adattovábbítás körében a továbbítás megfelelő garanciái.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

  • észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy
  • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

2. A helyesbítéshez való jog

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

3. Törléshez való jog

Az Alapítvány késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

  • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • a személyes adatok kezelése jogellenes;
  • az Alapítványra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;
  • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;
  • amennyiben az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

4. Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

  • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Alapítvány korlátozza személyes adatainak kezelését;
  • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
  • az Alapítványnak már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
  • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Alapítvány felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Alapítvány korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

  • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;
  • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;
  • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
  • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Alapítvány előzetesen tájékoztatja.

5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

6. Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?

Ha az Alapítvány elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.

7. Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Alapítvány egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat korlátozzuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Alapítvány nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

8. Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Alapítvány megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nem csak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál.

9. Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Alapítvány köteles az adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

10. Bírósági jogérvényesítés

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Alapítvány ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.